จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาแรด ปลาทับทิม ปลานิล ปลาจาระเม็ด และอื่นๆ บริการส่งทั่วไทย

บริหารงานโดย ประทีปพันธุ์ปลา
ที่ตั้งฟาร์มปลา 120/2 หมู่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
089-856-3941 (เจ๊ประนอม)
062-446-5364 (มดดำ)


บริการส่ง Order ขั้นต่ำ 15,000 บาท

ประทีปพันธุ์ปลา จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด คุณภาพการันตีด้วยประสบการณ์ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 30 ปี ฟาร์มของเรามีความใส่ใจและเชี่ยวชาญในการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์ปลาที่มีความแข็งแรง สายพันธุ์ดี ปลอดโรค เพื่อนำมาเพาะขยายพันธุ์ปลา อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้ได้ขนาดมาตราฐานและมีความแข็งแรงอัตราการรอดสูง เพื่อส่งถึงมือเกษรกรไทยผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั่วภูมิภาค พันธุ์ปลาคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการส่งถึงที่ ทำให้ประทีปพันธุ์ปลาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วภูมิภาค ดำเนินงานโดย เจ๊ประนอม แก้วงาม และน้องมดดำ รับปรึกษาปัญหาเรื่องพันธุ์ปลา อาทิเช่น การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงลูกปลาและลูกพันธุ์ปลา การจัดจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด และทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกปลาน้ำจืด

รวมผลงานความภาคภูมิใจและกิจกรรมของประทีปพันธุ์ปลา

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล
หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี 2553

เมื่อครั้งนายประทีป แก้วงามเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเกรียงไกร ได้ส่งหมู่บ้านประกวด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเห็นว่าในหมู่บ้านมีทรัพยากรธรรมชาติคือปลาที่มีมากมายและครบวงจรตั้งแต่การเพาะพันธุ์การเลี้ยงการแปรรูป จึงได้นำลักษณะเด่นของหมู่บ้านเป็นจุดในการประกวด และนายประทีป แก้วงามยังได้เป็นปราชญ์ชาวบ้านได้ด้าน การเพาะพันธุ์ปลา เป็นผู้นำด้านอาชีพเพาะพันธุ์ปลาที่ประสพความสำเร็จ ในการประกวดหมู่บ้าน ปี 2553 จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และได้เค้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายประทีป แก้วงาม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติด้าน การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินงาน (การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด)ในงานมหกรรม “รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2553 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา

 

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2553 โดยมีนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ และมีนายวิเชียร เชาวลิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับนายชวรัตน์ และผู้นำชุมชนทุกท่าน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยกัน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน การส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน และการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน จึงได้จัดงานนี้ขึ้น รางวัลประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน โดย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีการรับรางวัล พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข 75 รางวัล การมอบรางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 150 รางวัล การมอบรางวัลหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่นระดับจังหวัด 75 รางวัล

การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ การสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ก่อนการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา โดยมีนางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรุงเทพฯ

------------------------------------------

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เข้าดูงานด้านการเพาะพันธุ์ปลา ณ.ฟาร์มประทีปพันธุ์ปลาของเรา

------------------------------------------

ขายลูกปลา
ประทีปพันธุ์ปลาเข้าร่วมงานส่งเสริมกลไกการตลาดสินค้าสัตว์น้ำจืด
จัดโดยอบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ณ บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2552
ขายลูกปลา

 

 

ประทีปพันธุ์ปลาแนะนำการเพาะเลี้ยงลูกปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ
ฟาร์มปลาของเรามีความห่วงใยเกษตรกรไทย ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทุกท่าน เรามีความตั้งใจพัฒนา Bestfish4u ให้เป็นศูนย์รวมของข้อมูลการเพาะพันธุ์ปลา ข้อมูลการเลี้ยงลูกปลาน้ำจืด เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการเลี้ยงลูกปลาน้ำจืด เช่น ลูกพันธุ์ปลาดุก ลูกปลานิล ลูกปลานิลหมัน ลูกปลาสวาย ลูกปลาทับทิม และอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับปลาน้ำจืดแลพพันธุ์ปลาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ฟาร์มประทีปพันธุ์ปลาของเรา เราขอแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดของเรา

การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวาย การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล
การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแรด การเพาะเลี้ยงลูกปลาทับทิม การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสลิด
การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากดเหลือง การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาบึก การเพาะเลี้ยงปลาเทโพ
การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากราย การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระโห้ การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาตะเพียน
การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลายี่สก การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาจีน การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาไน
การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระพง การเพาะพันธุ์ปลาจาระเม็ดน้ำจืด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพยากรน้ำ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 

 

 
 

ปริมาณจัดส่งพันธุ์ปลาถึงบ่อ
ลูกค้าขั้นต่ำ 15,000 บาท
ต่ำกว่ารบกวนมารับที่ฟาร์ม
เรายินดีต้อนรับค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
   
  เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืด
  การเลี้ยงปลานิลหมัน
   
  ข้อมูลปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
 
ปลากราย
ปลาชะโด
ปลาดุกอุย
ปลาเนื้ออ่อน
ปลาบู่ทราย
ปลาลิ้นหมา
ปลาสลาด
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาหมูขาว
ปลาไหล
ปลาตะเพียนทราย
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลานวลจันทร์

ปลาช่อน
ปลาดุกด้าน
ปลาเทโพ
ปลาบึก
ปลายี่สก
ปลาสร้อยเกล็ดถี่

ปลาสลิด
ปลาหมอ
ปลาหลด
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนทอง
ปลาหมอเทศ
ปลาสังกะวาด
  พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย
 
กดหิน แขยงหิน
กระดี่นาง
กะสูบขีด
กา เพี้ย
เข็ม
แขยงธง
เค้าขาว
ช่อนงูเห่า
ตองลาย
ตะพาก ปีก
บึก ไตรราช
ม้า กวาง
เวียน
ปลานิล
กระดี่หม้อ
กะทุงเหว
กะแหทอง
แก้มช้ำ
ลูกผึ้ง อีดูด
เสือพ่นน้ำ
หางไหม้
กดเหลือง
กะทิงดำ หลาด
กะสูบจุด
ก้างพระร่วง
แขยงข้างลาย
คางเบือน
จีด
ดุกลำพัน
ตะโกก โจก
ตูหนา ไหลหูดำ
พรมหัวเหม็น
แรด เม่น มิ่น
หัวตะกั่ว หัวเงิน
ปลาทับทิม
กะทิงไฟ
กระมัง
กระโห้
พลวงหิน
เสือตอ
หมอตาล
   
  สายพันธุ์ปลาสวยงาม
 
ซัคเกอร์
กระดี่หม้อ
ปลาหมอสี
ปลาหางนกยูง
ปลาทอง
ปลาคาร์พ
ปลาเทวดา
ปลาตะพัด

กระดี่แคระ
ปลากัดไทย
สอดแดง
ปลาปอมปาดัวร์
ปลากาแดง
ปลาเซลฟิน
ปลาม้าลาย
  แหล่งรวมความรู้เรื่องปลา
  ปลากดเหลือง
ปลาไน (VDO)
ปลาบึก (VDO)
   
  บทความน่าสนใจ
 

การสังเกตุพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง
การเลี้ยงลาดุก
เทคนิคการลำเลียงขนย้ายลูกปลา
การเลี้ยงลูกปลาน้ำจืดแบบพัฒนา
การเลี้ยงปลาน้ำจืดของไทยแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงไรน้ำจืด
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ชีววิทยาและการผสมพันธุ์ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย
ความหลากหลายของปลาน้ำจืด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)

  เอกสารการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
  บทความพันธุ์ปลาน้ำจืดอื่นๆ
   
 
 
     
 
หน้าแรก | จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืืด | บทความน่าสนใจ | การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย | การเพาะพันธุ์ปลาสวาย | การเพาะพันธุ์ปลานิล | การเพาะพันธุ์ปลาแรด | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง | การเพาะพันธุ์ปลาทับทิม | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน | การเพาะพันธุ์ปลายี่สก | การเพาะพันธุ์ปลาจีน | การเพาะพันธุ์ปลาไน | การเพาะพันธุ์ปลากระพง | การเพาะพันธุ์ปลาบึก | การเพาะพันธุ์ปลาเทโพ | การเพาะพันธุ์ปลากราย | การเพาะพันธุ์ปลากระโห้ | คำถามที่พบบ่อย | จำหน่ายลูกปลา | ประทีปพันธุ์ปลา | ติดต่อฟาร์มพันธุ์ปลา

© Copyright ประทีปพันธุ์ปลา (Bestfish4u.com) จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด  All rights reserved.